Границата започнува од пресекот на улиците „Љупчо Сантов“ и „Раде Кратовче“ оди на запад до мостот кај градскиот плоштад, продолжува према север по речното корито на Кочанската река се до пресекот со ул. „Карл Маркс“, и ул. „Питу Гули“, врти према исток до границата на градежен реон, продолжува кон север, и врти према исток после фабриката за вода, до Полатски пат, продолжува на југ по осовина на Полатски пат до пресекот со ул. „Стамен Манов“ и ул. „Шукри Шаин оди кон југозапад по осовина на ул. „Шукри Шаин“ се до пресекот со ул. „Крушевска“ се спушта по осовина ул. „Крушевска“ до ул. „Раде Кратовче“ продолжува по осовина на ул. „Раде Кратовче“ до пресекот со ул. „Љупчо Сантов“ и врти према запад по плоштад „Маршал Тито“ се до пресекот со ул. „Кеј на Револуцијата“ и ул. „Карл Маркс“.

Урбана единица број 5 ги опфаќа следните улици: Карл Маркс, Шукри Шаин- од осовината северозападно, Ударничка, Крушевска-од осовината западно, дел од Раде Кратовче-од осовината југозападно, Коста Рацин, Питу Гули, Боро Ловџија.

Претседател: Атанас Минов                                                             Телефон: 070/249-913
Дата на основање: 24.07.2009                                                         Адреса: Ул. Раде Кратовче бр. 40
Членови на совет:

Атанас Минов
Благојчо Каров
Благица Сабовлљевиќ
Влатко Медарски
Тања Осоговска
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Бранко Богатинов

Членови на комисија:

Ванчо Ефтимов
Васко Митевски