Границата започнува од пресекот на улиците „Раде Кратовче“ и „Љупчо Сантов“, оди према север по осовината на улица „Раде Кратовче“ до почетокот на ул. „Крушевска“, продолжува по осовина на улица „Крушевска“ се до почетокот на улица „Шукри Шаин“ продолжува на североисток по осовината на улица „Шукри Шаин“ се до пресекот со ул. „Стамен Манов“ (Полатски пат), врти према исток по северната граница на ГУП Ромско маало и Шатровиќ, се до пресекот со ул. „532“ и продолжува на југ по границата на ДУП на град Кочани, се до пресекот со ул. „534“ продолжува на запад по јужна граница на ДУП Ромско маало, се до пресекот со северниот дел на улица „Цветан Димов“ се до пресекот со ул. „Вељко Влаховиќ“ продолжува кон северозапад по осовина на ул. „Љупчо Сантов“ до пресекот со ул. „Раде Кратовче“.

Улици кои влегуваат во урбана единица 4 се следните: Шукри Шаин-од осовината југоисточно, Стамен Манов, Митко Беќарски, Славчо Стоименов, Партизанска, Љупчо Сантов-од осовината североисточен дел, Стамен Манов-крак 1 и крак 2 исток, и улиците од ДУП ромско маало, односно ул. „1“, ул. „2“, ул. „3“, ул. „4“, ул. „6“, ул. „7“ и источен дел од осовината на ул. „Раде Кратовче“.

Претседател: Драганчо Георгиев                                                              Телефон:
Дата на основање: 17.11.2009                                                                     Адреса:Ул.Стамен Манов бр.34

Членови на совет:

Дрганачо Георгиев
Јалчин Неџипов
Шенчабил Раманадов
Рустем Хаџиминтас
Николчо Николов
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Серџат Идиќ

Членови на комисија:

Суат Азизов
Ерџан Саидов