Започнува од пресекот ул. „29 ти Ноември“ и ул „Вељко Влаховиќ“ продолжува према северозапад по осовината на ул. „Вељко Влаховиќ“ до пресекот со ул. „Љупчо Сантов“ продолжува по осовина на ул. „Љупчо Сантов“ до плоштат „Маршал Тито“ од таму врти по осовината на ул. „Кеј на Револуција“ до мостот кај стоковната и продолжува на југ по источната на коритото на Кочанската река, се до парцелата на институтот за ориз, врти према исток по парцелата на институтот за ориз, до пресекот со ул. „Никола Карев“ продолжува према север по осовина на ул. „Никола Карев“ се до пресекот со железнички колосек, продолжува на исток по железничкиот колосек, до почетокот на ул. „Индустриска“ и пресекот со ул. „29 Ноември“ продолжува во правец североисток по ул. „29 Ноември“ до пресек со улиците „Вељко Влаховиќ“ север.

Урбана единица 3 ги вклучува следните улици: Вељко Влаховиќ-север, Љупчо Сантов-југозападен дел, Кеј на револуција, Браќа ставреви, Вита Поп Јорданова, Тошо Арсов, Едвард Кардељ, Рајко Жинзифов, 4 ти Јули, Крсте Мисирков, Плачковица, 9 ти Мај, 29 ти Ноември, Гошо Викентиев, Пролетерски Бригади, АСНОМ, Вера Которка, Мирка Гинова, Никола Карев.

Претседател: Љупчо Зафиров                                                              Телефон: 075/736-591
Дата на основање:                                                                                   Адреса: 

Членови на совет:

Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател:

Членови на комисија: