Источна граница започнува од пресекот на ул. „Македонска“ со граница на градежен реон на север, се спушта на југ по осовина на истата улица до пресекот со ул. „29 Ноември“ и врти према северозапад по осовината на ул. „Вељко Влаховиќ“ до пресекот со ул. „9 ти Мај“ и ул. „Цветан Димов“ продолжува по осовина на ул. „Цветан Димов“ до вима „Вонград“ и врти према северозапад се до пресекот со ул. „7“ од ДУП Ромско маало, продолжува кон исток по јужната граница ДУП Ромско маало, се до пресекот со северен дел на ул. „534“ од каде продолжува по границата на ДУП на град Кочани, се до пресекот на северниот дел на ул. „532“ и продолжува кон исток по границата на градежен реон се до пресекот со северен дел на осовината на ул. „Македонска“.

Улици кои припаѓаат на урбана единица 2 се следните: Вељко Влаховиќ-североисточна страна, Цветан Димов-јужен дел, Киро Кикенски, Наум Наумовски Борче, Блаже Поп Арсов, 537, 536, 535, 534, 530, 533, 532, 531, 529, 529а, 530а, Крум Вранински, Мишо Арсов, Ване Грдовјански, 7-ми Септември, Македонска-западна страна, Руен, Никола Парапунов, 527,528.

Претседател: Сашка Стојанова                                                             Телефон: 070/250-358
Дата на основање: 23.07.2009                                                               Адреса:Ул. Поп Арсов Блаже бр. 45
Членови на совет:

Сашка Стојанова
Ацо Манасиев
Иванчо Захариев
Сашка Ангелова
Александар Момчилов
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Бети Пандурска

Членови на комисија:

Јованчо Андонов
Ангел Шахинов