Технички преглед и регистрација на возилата на Општина Кочани

Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна набавка за предметот Технички преглед и регистрација на возилата на Општина Кочани

Заинтересираните економски оператори можат да извршат увид во тендерската документација на линкот:

Оглас