СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

  Членови  E-mail Тел. број
1. Виолета Зашева – Организација на потрошувачите на општина Кочани potrosuvaci@kocani.gov.mk 071/ 227 – 507
2. Ница Цекова – Организација на потрошувачите на општина Кочани potrosuvaci@kocani.gov.mk 078/ 965 – 689
3. Весна Кузмановска – Министерство за економија – Државен пазарен инспекторат vesna.kuzmanovska@dpi.gov.mk 074/ 245 – 500
4. Драганчо Ѓеорѓиев – Министерство за економија – Државен пазарен инспекторат dragankocani@yahoo.com 078/ 359 – 740
5. Билјана Стоилова – вработена во КЈП „Водовод“ Кочани pravnabiljana@yahoo.com 078/ 738 – 884
6. Ивица Лазаров – Член на Советот на Општина Кочани ivica.lazarov@kocani.gov.mk 071/ 388 – 267
7. Кристина Атанасова Арсова – Член на Советот на Општина Кочани kristina.a.arsova@kocani.gov.mk 078/ 348 – 466
8. Иван Јанев – Член на Локален младински совет на Општина Кочани vnjanev@yahoo.com 078/ 302 – 937
9. Јани Михајлов – Член на Локален младински совет на Општина Кочани mihajlovjani20@gmail.com 076/ 206 – 990