Спортската сала во СОУ „Гошо Викентиев“ е дел од училишниот објект. Вкупната површина е 47 350 м2, а корисната површина е 760 м2. Има комбинирана намена: комбиниран ракомет, кошарка и одбојка. Се користи потребите на училиштето, главно за одржување на часовите по физичко и здравствено воспитување, за одржување турнири и спортски натпревари од различен ранг.