Во областа на културата и спортот, Општина Кочани соработува со повеќе невладини организации и граѓански здруженија. Со некои од нив има долгодишна соработка:

Фолклорен Ансамбл Кочани, Фолклорен Ансамбл Љупчо Сантов, Фолклорен Ансамбл Руен, Здружение Авена, Здружение Светла Иднина, Здружение Ромска Иднина, Здружение Драмски Аматерски фестивал Кочани,  Здружение на Афористичарите, Здружение на потрошувачите и други.