Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20),  Градоначалникот на Општина Кочани, објавува:

СООПШТЕНИЕ

За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за примарна и секундарна канализациона мрежа за дел од село Тркање и колектор за поврзување на главен колекторски систем за отпадни води за град Кочани (дел-југ) со тех.бр.0801/491/21 од февруари 2022 год.,изработен од ДТУ “БИЛД УРБАН” ДООЕЛ, Скопје.

Проектниот опфат на Урбанистичкиот проект опфаќа дел од КП 1074/1, 1074/3, 1074/4, 1074/6, 1075/1,1075/3, 1087, 1088, 1119/2, 1141, 1142, 1143, 1145, 1146, 1148, 1152, 1163, 1164/1, 1168,1169, 1174/1, 1146, 1177, 1178, 1179, 1216, 2231, 2327, 2330, 2331, 2332, 2333, 2338, 2339,2344, 2345, 2349/1, 2360, 2365, 2366, 2367, 2378, 2379, 2380, 238, 2383, 2384, 2395/2, 2396, 2401/4, 2401/5, 3480, 3498, 3499, 3500, 3501, 3505, 6624, 6625, 6628, 6631, 6639, 6642, 6643/1, 6644/1, 6645, 6656, 6657, 6666/1, 6666/2, 6667, 6668/1, 6669/1, 6670, 6671/1, 6671/2, 6727/1, 6728/1 КО Тркање и КП 1470, 1871/3, 2095, 33, 36, 45, 50, 52, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2,55 КО Горни Подлог.

Проектниот опфат е со вкупна површина од 21555m².

Јавниот увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за примарна и секундарна канализациона мрежа за дел од село Тркање и колектор за поврзување на главен колекторски систем за отпадни води за град Кочани (дел-југ) со тех.бр.0801/491/21 од февруари 2022 год.,изработен од ДТУ “БИЛД УРБАН” ДООЕЛ, Скопје, ќе се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната  web страна на Општина Кочани : www.kocani.gov.mk

Јавниот увид ќе трае 15 дена од објавувањето на Соопштението, започнувајки од 18.03.2022 до 01.04.2022 год.

Во споменатиот период, заинтерисираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со проектот ќе може да доставуваат писмени забелешки, предлози и анкетни листови до Општина Кочани.

Соопштение за јавен увид.

Урбанистички проект.

Анкетен лист.