На 4 март 2024 година, со почеток во 12 часот, во салата во Мултикултурниот центар во Кочани, Советот на Општина Кочани ќе ја одржи 44. редовна седница, на чиј предлог-дневен ред се наоѓаат три точки:

  1. Завршна сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2023 година
  2. Годишен извештај на Општина Кочани за 2023 година
  3. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2024 година.