Склучен договор за зимско одржување на локални патишта и улици

Договорниот орган – Општина Кочани по завршување на Отворената постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги за Зимско одржување на локални патишта и улици по Оглас бр.05-1459/8/2017, објавен на ЕСЈН и во Службен весник на РМ, склучи договор со Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги КАЛИНА ДООЕЛ Оризари чија понуда беше оценета како прифатлива и соодветна согласно Законот за јавните набавки.

Увид во известувањето за склучениот договор заинтересираните лица можат да извршат на следниов линк:

СКЛУЧЕН ДОГОВОР