Секторот за финансиски прашања, ги врши работите што се однесуваат на:

– следење и примена на законите и подзаконските акти од областа на буџетското и материјално- финансиското работење;

– управување, следење и контрола на состојбата и движењето на средствата и изворите на средствата на Општината утврдени со буџетот;

– подготвување, извршување и известување за извршувањето на буџетот за Општината;

– подготовка на стратешкиот план на Општината и измена и дополнување на буџетот и стратешкиот план на Општината;

– контрола на подготовката и извршувањето на буџетот и спроведува ex-ante и ex-post финансиска контрола;

– изготвувањето на финансиски план за извршувањето на буџетот (месечен, квартален и годишен) за Општината;

– следење на остварувањето на приходите и извршувањето на трошоците на Општината;

– сметководствено евидентирање за извршувањето на буџетот и подготвување годишна сметка;

– подготовка на Годишен финансиски извештај, освен извештај за извршените ревизии и активности на внатрешната ревизија, кој го подготвува Одделението за внатрешна ревизија, а е составен дел од овој извештај, согласно член 47 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/09);

– благајничко работење

– подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената документација;

– пресметување и исплата на платите на вработените во субјектот;

– подготвува акти за даночните обврски на граѓаните;

– примената на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на јавните набавки;

– следењето и согледувањето на потребите од набавки во Општината;

– изготвувањето на годишен план за јавните набавки и негова реализација и

– други