Решение за формирање Комисија за еднакви можности на жените и мажите.