Општина Кочани објави оглас бр.05-62/7/2015 за јавна набавка на работи за:
Реконструкција и модернизација на уличното осветлување во градот Кочани и дел од с.Оризари, (со вклучена демонтажа на постоечките светлински арматури и набавка и монтажа на нови ЛЕД светлински арматури со одржување)
Огласот е објавен на Електронскиот Систем за Јавни Набавки- https://e-nabavki.gov.mk/ на ден 14.01.2015 г. и во Службен весник на РМ.

Огласот е објавен и во Службеното гласило на ЕУ (Tenders Electronic Daily),

линк- http://ted.europa.eu на ден 21/01/2015, S14 Candidate countries – Works – Contract notice – Open procedure

Краен рок за поднесување на понуди: 23.02.2015 г. во 12:00 ч.

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на ден 23.02.2015 г. во 12:00 ч., во просториите на Општина Кочани, ул.„Раде Кратовче“ бр.1, Кочани.

Тендерската документација за предметот на набавка може да ја преземете без надоместок од Електронскиот систем за јавни набавки.

Лица за контакт во врска со техничката спецификација:

– Влатко Димитров тел.072-275-603 и

– Алексндар Санев – надворешно стручно лице во постапката- тел.070/200-157

Лице за контакт во врска со спроведувањето на постапката за јавна набавка:

– Анна Кралева тел. 072-275-627