Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, во Службен весник на РМ и во Службено гласило на Европската унија, за спроведување на Отворена постапка, која постапка се спроведува по електронски пат преку ЕСЈН и завршува со е-Аукција како последна фаза во постапката за доделувањето на договорот за јавната набавка, за предмет на набавка:
Реконструкција и модернизација на системот за улично осветлување во општина Кочани( со одржување на лед светлинската арматура)
Реконструкцијата и модернизацијата на уличното осветлување опфаќа вршење на работи во селата Оризари, Прибачево, Грдовци, Долни Подлог, Горни Подлог, Мојанци, Бели, Нивичани, Панталеј, Рајчани, Тркање и с.Лешки, м.Пониква, како и поставување на ново лед осветлување на некои улици во градот Кочани.

Отворањето на првичните понуди е јавно и е закажано за ден 28.07.2016 г. во 12:00 часот, во просториите на Општина Кочани, мала сала за состаноци, први кат.

Дополнителни информации во врска со спроведувањето на постапката може да добиете на моб.тел. 072/275-637 – Виш соработник за спроведување на постапки за јавни набавки-Силвана Благонова.

e-mail: sblagonova@kocani.gov.mk

или на линк:

Биро за јавни набавки