Повик за Прибирање на понуди (ППП) Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП)

Кредит бр.8158-МК

MSIP-ICB-015-15

1. Овој Повик за понуди ја следи општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business (ОН за Развој на Бизнисот), со бр.767, од 31 јануари 2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 6 јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби Кредит од Меѓународната банка за обнова и развој, за Проектот за подобрување на општинските услуги и има намера да искористи дел од средствата од овој кредит за Договорот за изградба на десет улици, изградба на потпорни ѕидови и изградба на атмосферската канализација во општина Кочани МСИП-ИЦБ-015-15 (MSIP-ICB-015-15).

3. Општина Кочани ги повикува подобните и квалификуваните понудувачи да дадат запечатени понуди за „ Изградба на 10 улици во општина Кочани “ МСИП-ИЦБ-015-15 (MSIP-ICB-015-15). 

4. Процесот на поднесување на понуди ќе се спроведе преку процедури за меѓународно јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, јануари 2011), и е отворен за сите понудувачи од подобните (квалификуваните) земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации од 08:30 h до 16:30 h, на адресата наведена подолу:

Општина Кочани 

Адреса: Раде Кратовче 1, кат 1, соба № 12

Поштенски код: 2300 Кочани,

Република Македонија

Тел / факс: + 389 (033) 274001 + 389 (033) 273542

или

Лично од г-ѓа Силвана Благонова , Претседател на евалуациона комисија 

тел. + 389 72275637

e-mail:sblagonova@kocani.gov.mk

Заинтересираните подобни понудувачи, комплетната тендерска документација на англиски јазик, може да ја купат по поднесување на писмено барање на адресата наведена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 50 ЕУР . Методот на плаќање ќе се врши преку ПП50 образец, на следниве банкарски сметки:

а) За плаќање во денари:

Име на корисник: Трезорска сметка

Банка депонент: Народна банка на Република Македонија

Министерство за финансии Број на сметка: 100000000063095

Буџетски корисник: 736014044463010

Приходна шифра: 725 939 

б) за плаќања во евра:

Податоци за банката

Deutsche bundesbankzentrale

Address: Wilhelm Epstein strasse 14

Frankfurt am Main

Germany

SWIFT BIC: MARK DE FF

Детали за Банката:

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Адреса:

Бул. “Кузман Јосифовски Питу” бр, 1

1000 СКОПЈЕ

МАКЕДОНИЈА

SWIFT BIC: NBRM MK 2X

Краен корисник:

IBAN: MK07 1007 0100 0070 495

Име: Општина Кочани

Комплетната тендерската документација ќе биде доставена во елекронска верзија по електронски пат и преку Експрес (брза) пошта (DHL) на адресите доставени од страна на понудувачите во писменото барање.

6. Понудите мора да се достават до адресата дадена подолу пред 12:00 часот на пладне на 04/24/2015. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат да присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00 часот на пладне, на 04/24/2015.

7. Сите понуди треба да бидат придружени со Банкарска Гаранција од 20,000.00 евра.

8. Гореспомената адреса е:

Општина Кочани

Адреса: Раде Кратовче 1

Сала за состаноци, втори кат

Поштенски код: 2300, Кочани,

Република Македонија