Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 – сообраќајни патни инфраструктури за изградба на општински пат во КО Тркање, Општина Кочани.