На 4 февруари, со почеток во 10 часот, во салата на Мултикултурниот центар- Кочани, Советот на Општина Кочани ќе го одржи продолжението на шестата редовна седница, која започна на 31 јануари. На дневен ред се наоѓаат преостанатите 23 точки:

 • Извештај за реализација на Програмата за изградба и одржување на општинските патишта и улици во општина Кочани за 2021 година
 • Извештај за извршен попис на Општина Кочани за 2021 година
 • Предлог-одлука за расходување и бришење од понатамошна евиденција на постојани средства и ситен инвентар на Општина Кочани
 • Финансиски извештај од коалицијата „Најдоброто за мојата општина“
 • Финансиски извештај од коалицијата „Обнова на Македонија“
 • Предлог-одлука за утврдување просечни цени на градежно и земјоделско земјиште за подрачјето на општина Кочани за 2022 година
 • Предлог-план за дополнување на Планот за јавни набавки на општина Кочани за 2022 година
 • Давање согласност на Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за  исплата на плата на вработените во КЈП „Водовод“ – Кочани
 • Извештај за работењето на КЈП „Водовод“ – Кочани за 2021 година
 • План за работа – активности на КЈП „Водовод“ – Кочани за 2022 година
 • Давање согласност на Одлука за промена – зголемување на цената на метар кубен геотермална вода
 • Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани
 • Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници кои вршат административни работи во ЈОУ ДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани
 • Предлог-одлука за донесување План за парцелација од Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 4.5 и ГП 4.6 од ДУП на град Кочани, донесен со Одлука бр. 07-138 од 16.07.1998 год., со намена Г2 – лесна индустрија и мало стопанство, составени од КП бр.16053/29, КП бр.16053/30, КП бр.16053/31, КП бр.15915/113 и КП бр.15915/137 во КО Кочани, Општина Кочани
 • Предлог-одлука за давање на трајно управување и користење, без надомест, на изградена водоводна, фекална и атмосферска канализациска мрежа во 2021 година на КЈП „Водовод“ – Кочани
 • Предлог-одлука за давање на трајно управување и користење недвижни ствари-згради, без надоместок, на ОУ„Св. Кирил и Методиј“ – Кочани
 • Верификација на членови на Локален младински совет на Општина Кочани
 • Предлог-решение за изменување на решение за именување командант, началник и членови на Штабот за заштита и спасување
 • Предлог-решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на КЈП „Водовод“ – Кочани
 • Предлог-решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор на КЈП „Водовод“ – Кочани
 • Предлог-решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈОУДГ„Павлина Велјанова“ – Кочани
 • Предлог-решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Библиотека „Искра“ – Кочани
 • Предлог-решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на СОУ„Љупчо Сантов“ – Кочани.