Пробивање, тампонирање и поставување на ивичњаци на улици во општина Кочани

Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна набавка за предметот Пробивање, тампонирање и поставување на ивичњаци на улици во општина Кочани

Заинтересираните економски оператори можат да извршат увид во тендерската документација на линкот

Оглас