Предлог од Здружението на родители „Родителски фронт“ и заклучоци на Комисијата за еднакви можности и на Советот на Општина Кочани