ПРАШАЛНИК ЗА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГИ   за експертиза – за подготовка  План за одржлива урбана мобилност  за општина Кочани во рамките на проектот Beyond the Urban финансиран од URBACT IV за проектниот партнер  –Општина Кочани