Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 199/14 , 44/2015, 193/2015 , 31/2016, 163/16), Градоначалникот на Општина Кочани го издава следното С О О П Ш Т Е Н И Е Се известуваат граѓаните на Општина Кочани дека Градоначалникот на Општина Кочани донесе Одлука за организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета по Урбанистички план за село Долни Подлог КО Долни Подлог Општина Кочани , плански период 2017-2027 предлог план со Технички број 18/2017 од февруари 2018 , изработен од ИН-ПУМА Институт за урбанизам, екологија и сообраќај ДОО Скопје, со површина 35,93 ха . Урбанистички план за село Долни Подлог КО Долни Подлог Oпштина Кочани, плански период од 2017-2027г. го опфаќа селото Долни Подлог на подрачјето КО Долни Подлог Општина Кочани. Границите на планскиот опфат се следните: Северна граница од запад – исток, по северна граница на КП 1518, КП 1519, КП 1529, КП1530, КП 1531, КП 1527/2, КП 1534/2, КП 1847, КП 1636, КП 1637, КП 1479; Источна граница од север – југ, по источна граница на КП 1656, КП 1657, КП 669/1, КП1667, КП 1666, КП 1693, КП 1694, КП 1702, КП 1700, КП 1699, КП 1763, КП 1766, КП 1844,КП 1768; Јужна граница од исток-запад, по јужна граница на КП 1843, КП 1855, КП 1770, КП 1774, КП1782, КП 1788, КП 1822, КП 1825, КП 1826; Западна граница од југ – север, по западна граница на КП 1826, КП 1809, КП 1811, КП 1846,продолжува по северна граница на КП 1561, КП 1562, КП 1568, и западна граница на КП1556, КП 1577, КП 1521, КП 1518.

Повторна јавна презентација по Урбанистички план за село Долни Подлог КО Долни Подлог Општина Кочани , плански период 2017-2027

предлог план ќе се одржи на ден 6.03.2018г. со

почеток во 11,30 часот во просториите на поранешна матична служба во село

Долни Подлог.

ПОВТОРНА ЈАВНА АНКЕТА по

Урбанистички план за село Долни Подлог КО Долни Подлог Општина

Kочани плански период 2017-2027 предлог план ќе трае 5 работни дена , а ќе се

спроведе во периодот од 5.03.2018 год. до 9.03.2018г. во кој рок

заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје опфатено со

планот можат да достават забелешки и предлози на анкетни листови , во

писмена форма, кои можат да ги подигнат во архивата во општинската зграда,

од веб страната на Општина Кочани, или во електронска форма преку

информацискиот систем е-урбанизам. Во прилог на анкетните листови да се

достави копие од катастарски план и имотен лист за парцелата за која се доставува

забелешката.

Графичкиот прилог од урбанистички план за село Долни Подлог ке биде

изложен на огласна табла пред влезот на зградата на Општина Кочани , на веб

страната на општината www.kocani.gov.mk. , и на прометно место во село Долни

Подлог , а подетални информации во врска со урбанистичкиот план ќе можат да

се добијат во одделението за урбанизам и заштита на животна средина кое се

наоѓа на 1кат во општинската зграда.