Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Градоначалникот на Општина Кочани го издава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните на Општина Кочани дека се организира Повторна јавна презентација и јавна анкета по Урбанистички план за село Оризари КО Оризари, Општина Кочани , плански период 2017-2027 конечен предлог план со Технички број 336/17 од декември 2019, изработен од ИН-ПУМА Институт за урбанизам,сообраќај и екологија ДОО Скопје, со површина 181,937ха .
Урбанистички план за село Оризари КО Оризари, Општина Кочани, плански период од 2017-2027 г. го опфаќа селото Оризари, на подрачјето на КО Оризари, во Општина Кочани.Границите на планскиот опфат се следните:
– Северна граница од запад – исток, по северна граница н а К П 7345/1, 5650, 5647, 5641,5640, 5639/1, 5638, 5627, 5688, 5623, 5616, 5614, 5612, 5611, 5608, 5605/3, 5605/1, 5602,5600, 5699, 5688, 5515/5, 5516, 5518/2, 5518/4, 74/2, 74/3, 5523, 5529, 5530, 5532, 5533, 227,222 и 46
-Источна граница од север – југ, по источна граница на КП 5562/1, 5563/2, 5563/8, 5564, 210,5572, 5573/1, 5807/1, 5998, 6000, 6002/2, 6002/1, 6003/1, 6003/2, 6005, 6006, 6007/1, 6008,6011, 6013/2, 6012, 6141/1, 6141/2, 7346, 720, 721, 722, 723, 716, 713, 704, 703, 1295, 7365/1,6931/1, 1297, 1302/1, 1300, 7278/14, 5489, 7377, 2457, 2670/2, 2670/1, 2671/1, 2671/5,2671/2, 2671/6, 2671/3, 2671/4, 2672/1, 2674, 2675, 2677, 2678/2, 2678/3 и 2679
-Јужна граница од исток-запад, по јужна граница на КП 2679, 227, 2394/1, 2696/6, 2397/1,2398/1, 2378/1, 2406, 2407, 2408/1, 2409, 2411, 2412, 2413, 2414, 2416, 2417, 2419/2, 2419/1,2419/3, 7381, 7351, 7230/2, 7331, 7338, 181,9377/1, 1927, 1921, 1961/6, 1961/7 и 1956,
-Западна граница од југ -север, по западна граница на КП 7207, 7203, 7188, 7187, 7379,7132/1, 7131/1, 7131/3, 7371/2, 7107/1, 7106, 7096, 7095/1, 6530, 6457, 6458, 6464/1, 6465, 6529/1, 6528, 6526/2, 6526/1, 6523/2, 6522, 6521, 6519, 6518/1, 6517/1, 6515/2, 6515/1, 6513/1, 6513/4, 6513/4, 6513/3, 6513/1, 6511/1, 6511/3, 6509, 6510, 6508, 6507, 6504/2, 6504/1, 6504/3, 6498/1, 6498/2, 127/1, 126, 740, 6068, 6062/1, 5931, 5930/2, 5929/3, 5929/4, 5929/3 и 7345/1.

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА по
Урбанистички план за село Оризари КО Оризари, Општина Кочани плански период 2017-2027 конечен предлог план, ќе се одржи на ден 10.12.2019г. со почеток во 1100 часот во салата на Дом на Култура во Оризари.

ПОВТОРНА ЈАВНА АНКЕТА по Урбанистички план за село Оризари КО Оризари, Општина Кочани , плански период 2017-2027 конечен предлог план ќе трае најмалку 5 работни дена , а ќе се спроведе во периодот од 06.12.2019 год. до 13.12.2019год. во кој рок заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават забелешки и предлози на анкетни листови , во писмена форма, кои можат да ги подигнат во архивата во општинската зграда, од веб страната на Општина Кочани, или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам. Во прилог на анкетните листови да се
достави копија од катастарски план и имотен лист за парцелата за која се доставува забелешката.
Графичкиот прилог од деталниот урбанистички план ќе биде изложен на огласна табла пред влезот на зградата на Општина Кочани , во с.Оризари, на веб страната на општината www.kocani.gov.mk. , а подетални информации во врска со урбанистичкиот план ќе можат да се добијат во одделението за урбанизам и заштита на животна средина кое се наоѓа на 1кат во општинската зграда.

Линк до документите.