Повик за прибирање на понуди ( ППП ) Република Македонија Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП ИПА инвестициски грантови MSIP-NCB-042-16
Повик за прибирање на понуди ( ППП )
1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Изградба на „Локален пат – улица Гоце Делчев за поврзување на с.Оризари со регионален пат и град Кочани“ – прв дел

3. Општина Кочани ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на „Локален пат – улица Гоце Делчев за поврзување на с.Оризари со регионален пат и град Кочани – прв дел.

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 часот до 16:30 часот.

Адреса: Раде Кратовче бр.1

Град: Кочани

Поштенски број: 2300

Држава: Р Македонија

Телефон: + 389 (033) 274001 Факс: + 389 (033) 273542

Електронска адреса: info@kocani.gov.mk

На внимание на: Г-ѓа Силвана Благонова, Претседател на евалуациона комисија

тел.+389 72275637

e-mail: sblagonova@kocani.gov.mk

6. Комплетната тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 736014044463010

Приходно конто: 725 939

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Кочани .

7. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : 600,000.00 МКД.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00 ч, 30.01.2017. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат да присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 30.01.2017.

Адреса: Општина Кочани

Ул. Раде Кратовче бр.1

Град: Кочани

Поштенски број: 2300

Архива

Држава: Република Македонија