Република Северна Македонија 

Проект за подобрување на социјалните услуги -ППСУ проект

 Кредит бр: 8902 –МК

 

ПОВИК ЗА ПОНУДИ

за

Изградба на детска градинка  во општина Кочани

Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3

 

  1. Република Северна Македонија доби кредит од Светската Банка за спроведување на Проектот за подобрување на социјалните услуги и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за Изградба на детска градинка во општина Кочани.
  2. Министерството за труд и социјална политика ги повикува квалификуваните понудувачи да достават понуди во затворени плика за градежни работи за изградба на детска градинка  во општина Кочани.
  3. Процесот на набавка ќе се спроведе согласно набавниот метод “ Национално конкурентно наддавање” согласно “Прописите за набавки на Светска Банка за финансирање на инвестициски проекти (ФИП) – набавки за ФИП за стоки, градежни работи, неконсултантски и консултантски услуги, (Прописи) од јули 2016 година, ревидирано во ноември 2017 година” и е отворен за сите понудувачи како што е наведено во Прописите за набавка.
  4. Заинтересираните понудувачи може да добијат дополнителни информации и да направат увид во тендерската документација на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30: Министерство за труд и социјална политика , Кочо Рацин , 14/9, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: +389(0)23296-807

Електронска адреса: sanja.andovska@mtsp.gov.mk

  1. Тендерска документација на македонски јазик  заинтересираните понудувачи може да ја добијат по поднесување на писмено барање на следнава е-маил адреса:  andovska@mtsp.gov.mk

Тендерската документација ќе биде доставена електронски или истата ќе може да се подигне лично од просториите на Министерството за труд и социјална политика на Кочо Рацин , 14/9, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

  1. Сите понуди мора да бидат придружени со банкарска гаранција од 1.300.000,00 МКД.
  2. Понудите мора да се достават на адреса: Министерство за труд и социјална политика (архива на приземје), ул. Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, најдоцна до 11:00 часот на : 11.2019 година. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени.
  3. Понудите ќе бидат отворени јавно во присуство на претставници на понудувачите кои ќе сакаат да присуствуваат на јавното отварање како и од други лица кои ќе сакаат да присуствуваат на јавното отворање кое ќе се одржи : 11.2019 година во 11 часот на  следната адреса: Министерство за труд и социјална  политика, 4-ти кат, соба за конференции бр:1, ул. Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.