Општина Кочани ги повикува даночните обврзници да ги подмират заостанатите долгови за комунална такса и за данок на имот.

За неплатени обврски до 2019 година за комунална такса, Општина Кочани има законска обврска да ги блокира сметките на правните субјекти, како и на физичките лица за неплатени обврски до 2017 година.