Се повикуваат правните и физичките лица даночни обврзници, по основ на данок на имот и комунални такси да си ги платат заостанатите, а доспеани даночни обврски.

Во спротивно ќе бидат изложени на трошоци за присилна наплата и камата сметана во износ од 0,01 % од главниот долг за секој ден задоцнување.

Информации кај службениците:
Наташа Вучкова – 072 275 651
Марија Таушанова-Тошева – 072 275 683
Марија Илиева – 072 306 068

Одделение за даноци, такси и надоместоци
Општина Кочани