Одговарајќи на даночните обврски, граѓаните овозможуваат единицата на локалната самоуправа да ги реализира своите надлежности, барањата и потребите за поквалитетен живот во локалната средина.

Општина Кочани ги повикува граѓаните да ги намират неплатените даноци, со што ќе  ги избегнат дополнителните трошоци.