План за дополнување на годишен план за јавни набавки на општина Кочани во 2020 година.