ВИД  НА УСЛУГАТА Откажување на лиценца/ извод од лиценца за вршење на такси превоз
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА

Барање,

Уплатница за адм.такса за барање,

Уплатница за адм.такса за решение на градоначалникот.

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Админитративна такса за поднесување на барањето

Износ: 50 денари

Сметка:100-0000000630-95

Уплатна сметка:840 136 03 182

Приходна шифра:722315

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Кочани

Банка на примач: НБРМ

 

Админитративна такса за издавање на Решение за одземање на лиценца/ извод од лиценца на превозникот

Износ: 1000 денари

Сметка:100-0000000630-95

Уплатна сметка:840 136 03 182

Приходна шифра:722315

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Кочани

Банка на примач: НБРМ

ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО Едношалтерска канцеларија во Опшина Кочани
МЕСТО НА РЕАЛИЗАЦИЈА Сектор за правни, јави дејности и општи работи- Одделение за правни и општи работи од 7.30 до 15.30 часот
РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА 15 дена
ДОСТАВУВАЊЕ ДО КАНДИДАТОТ

-во седиштето на Општина Кочани

-по пошта,

-во седиштето/адресата на примачот.

 РОК НА ПРИГОВОР 8 дена
ЗАКОНСКИ ОСНОВ Закон за превоз на патници во патниот сообраќај.
ЗАБЕЛЕШКА /