Оглас за спроведување на тендерска постапка, заради реализација на Проект: „Основање и функционирање на Центри за ран детски развој “ согласно Меморандум за разбирање, склучен помеѓу Општина Кочани и Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје
„Основање и функционирање на Центри за ран детски развој “