За таа цел ги повикува физичките и правните лица – даночни обврзници коишто имаат е-адреси, да контактираат со Одделението за даноци за да ги добијат даночните решенија.

Е-адреса: danoci2020@kocani.gov.mk

Лица за контакт: Суад Мехмед – 072 275 638; Иван Андов – 072 275 642; Марија Илиева – 072 306 068 и Блашка Серафимова – 072 306 067, секој работен ден од 7:30 до 15:30 ч.