Општина Кочани ја распиша 33. објава за отуѓување градежно земјиште во државна сопственост, со која се ставени на продажба осум градежни парцели со намена комунална супраструктура, односно за градби за производство на енергија – фотоволтаични централи со капацитет до 1 мегават.

Парцелите се наоѓаат во Катастарската општина Тркање и се со површини од 18 835 до 24 130 метри квадратни.

Рокот за пријавување за учество во електронското јавно наддавање за градежните парцели за фотоволтаици е до 24 ноември 2020 г., а јавното наддавање ќе се одржи на  26 ноември.

Почетната цена за сите градежни парцели е 200 денари за метар квадратен.

Целосната објава за продажба на градежно земјиште во државна сопственост е поставена на огласната табла во дворот на општинската зграда и е објавена на веб-страницата на Општина Кочани, www.kocani.gov.mk.