За планскиот документ Детален урбанистички план за градска четврт 17 од ГУП за град Кочани, КО Кочани Општина Кочани, кој се носи согласно законот за просторно и урбанистичко планирање не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена