Одделението за локален економски развој и прекугранична соработка, ги врши работите што се однесуваат на:

– локалниот економски развој;

– подготвување програми и проекти и предлагање мерки за поддршка на малите и средни претпријатија и претприемништвото на локално ниво;

– учествување во воспоставување и развој на мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство;

– остварување соработка со меѓународни организации, невладини, хуманитарни и други организации;

– изготвување на проекти и информации за проекти за аплицирање пред домашни институции и меѓународни организации и асоцијации со цел за добивање на средства во функција на развој на Општината;

– изготвување и извршување на планови за остварување и овозможување на услови за поддршка на туризмот, угостителството и занаетчиството;

–  вршење  и други работи работи што ќе му бидат доверени во надлежност согласно законите и други прописи, како и од страна на Советот и Градоначалникот на Општината.