Одговор на барање за медиумите 

Одговор на барање за основен проект      

Одговор на барање КОВИД -19 од Буџетот за 2020 година  

Одговор на барање за општинска администрација  

Одговор на барање заз договор со Премиум Билдинг  

Одговор на барање за водоснабдителните системи 

 Одговор на барање за Буџет на Општина Кочани    

Одговор на барање за бесправно изградени објекти 

Одговор на барање за финасиски средства до медиумите   

Одговор на барање за ставка 463 – трансфер до НВО  

Одговор на барање за пријава на штета  

Одговор на барање за патен сообраќај