Оглас за деоделување договор за јавна набавка за предметот Превентивно одржување на софтверски пакети
Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна набавка за предметот Превентивно одржување на софтверски пакети:

– канцелариско и архивско работење и

– патен сообраќај

Заинтересираните економски оператори можат да извршат увид во

тендерската документација на на линкот

Оглас