Општина Кочани објави оглас за Организирање на општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Кочани со распределба на линијата со реден број 8: с.Оризари“ – м.в. „Усова чешма“ – м.в.„Бавчалук“ – спој на ул.„Бел камен со ул.„Страшо Ербапче“ – „Лесна индустрија“ со учество од 50% на Општината во цената на билетот по патник (постапка за избор на превозник и распределба на линија по пат на јавна набавка).

Повеќе информации на следниов линк