Врз основа на член 3, став 2, член 46, член 47, член 48, член 49 и член 67 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), а во врска со Одлуката за продажба на движни ствари, сопственост на СОУ„Љупчо Сантов“- Кочани бр.09-2316/1 од 30.10.2020 година („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.12/2020), Одлуката за спроведување на постапка за продажба на движни ствари, сопственост на СОУ„Љупчо Сантов“- Кочани бр.28-2469/1 од 20.11.2020 година и согласно Извештајот за процена на подвижен имот бр.П32/2020 од 11.06.2020 година изготвен од Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз ВЕРСАНД ДООЕЛ – Радовиш, Комисијата за недвижни и движни ствари при Општина Кочани и СОУ „Љупчо Сантов“ Кочани на ден 06.07.2021 година, дава

Објава за продажба на движни ствари – сопственост на СОУ„Љупчо Сантов“- Кочани  (Општина Кочани).