ОБЈАВА за поднесување на пријава на штета од елементарна непогода (град) на земјоделско земјиште настаната на територијата на општина Кочани на 24.06.2024 година  (продолжување на рокот за поднесување на пријави)