Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со  Измена и дополна на Детален урбанистички план за град Кочани, донесен со Одлука бр.07-138 од 16.07.1998 година, ДУП за градска четврт 9 за проект „Купи куќа за млади“, донесен со Одлука бр.09-2786/1 од 28.12.2018 година и Измена и дополна на Детален урбанистички план на град Кочани и Одлука за исправка на техничка грешка на  Измена и дополна на Детален урбанистички план на град Кочани, Одлука бр.07-138 од 16.07.1998 и Одлука бр.09-1548/1 од 11.06.2021 година, со намена за изградба на објекти за индивидуално домување А1 и со намена за изградба на објекти за индивидуално домување А1 со компатибилна класа на намена и максимален процент на учество на единечна класа на намена на основната класа на намена Б1(мали комерцијални и деловни намени) -10%.

 

Линк до објавата за отуѓување на градежно земјиште, сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање.