Врз основа на член 5, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 106/2015), а во врска со чл.37, 38 и 39 од истиот Закон, Одлуката на Советот на Општина Кочани бр.09-1740/1 од 31.8.2015 година, Извештај бр.03-1509/1 од 10.07.2015 година за проценка на пазарна вредност на недвижен имот придружни објекти (објект за одмор и рекреација „Бравнара“ и помошни објекти) на ски лифтовите на м.в. Пониква на КП бр.332/1, КП бр.87/1 КО Јамиште, Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари при Општина Кочани, дава

Објава бр.2/2015 за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по прв пат)