На 22.09.2016 год. во 13:30 во салата на Советот на Општина Кочани ќе се одржи
обука за европските мрежи EUROPASS, EUROGUIDANCE, EURODESK и ETWINNING.

Обуката ќе биде одржана од страна на претставници на НАЦИОНАЛА АГЕНИЦЈА ЗА

ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ.

Целна група на обуката се наставници од основни и средни училишта,
воспитуваќки и негувателни од градинки, предтставници од невладини организации и вработени
лица во општината.