В среда, 31 мај со почеток во 12 часот, во салата во Мултикултурниот центар, Советот на Општина Кочани ќе ја одржи 28. седница. На предлог-дневниот ред се наоѓаат следниве точки:

 1. Годишен план за вработување на СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани за 2024 година
 2. Годишен план за вработување на ООМУ „Ристо Јуруков“ – Кочани за 2024 година
 3. Годишен план за вработување на ООУ „Малина Попиванова“ – Кочани за 2024 година
 4. Годишен план за вработување на ООУ „Крсте Петков Мисирков“ с. Оризари – Кочани за 2024 година
 5. Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на користење и управување  на салите во општинските основни и средни училишта: ООУ„Св.Кирил и Методиј“–Кочани, ООУ„Никола Карев“–Кочани, ООУ„Крсте Петков Мисирков“– с. Оризари – Кочани, ООУ„Малина Попиванова“– Кочани  и СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани
 6. Предлог-одлука за измена на Одлуката за утврдување тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на КЈП „Водовод“ – Кочани за регулиран период 2021 – 2023 година
 7. Предлог-одлука за измена на Одлуката за утврдување тарифа за прочистување на отпадните води на КЈП „Водовод“ – Кочани за регулиран период 2021 – 2023 година
 8. Предлог-одлука за измена на Одлуката за утврдување тарифа за собирање и одведување на урбаните отпадни води на КЈП „Водовод“ – Кочани за регулиран период 2021 – 2023 година
 9. Извештај за финансиското работење на КЈП „Водовод“- Кочани за период од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.
 10. Извештај за финансиското работење на КЈП „Водовод“ – Кочани за периодот од 01.01 до 03.2023 година
 11. Предлог-одлука за давање на недвижни ствари, сопственост на општина Кочани на Месната заедница во с. Горни Подлог, без надоместок
 12. Предлог-одлука за давање согласност за примање донација – пет сензори за мерење на квалитетот на воздухот
 13. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на локалниот економски развој во 2023 година
 14. Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2023 година
 15. Предлог-програма за изменување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2023 година
 16. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за урбана опрема на општина Кочани
 17. План за изменување на Планот на програми за развој за периодот 2023 – 2025 година
 18. Извештај за реализација на Буџетот на Општина Кочани за првиот квартал од 2023 година
 19. Предлог-одлука за изменување на одлуката за извршување на Буџетот на Општина Кочани за 2023 година
 20. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кочани за 2023 година
 21. Предлог-одлука за прифаќање на предлогот на Советот на Општина Кратово за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кратово и Општина Кочани
 22. Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кочани и Општина Кратово
 23. Предлог-одлука за вршење техничка исправка на Деталниот урбанистички план за ГП 11.12 на КП 16688/1, КО Кочани, од Изменување и дополнување на ДУП на дел од град Кочани, локалитет Прокарка (донесен со Одлука бр. 07-1250/1 од 26.12.2003 г.)
 24. Предлог-одлука за вршење техничка исправка на Деталниот урбанистички план за ГП 11.08 на КП 16690/1, КП 16690/2 и КП 16689/6 КО Кочани, од Изменување и дополнување на ДУП на дел од град Кочани, локалитет Прокарка (донесен со Одлука бр. 07-1250/1 од 26.12.2003 г.)