В среда, на 31 март 2021 година, во салата на Мултикултурниот центар во Кочани, Советот на Општина Кочани ќе ја одржи 55. редовна седница. На дневниот ред се наоѓаат следниве точки:

 1. Извештај за реализација на Програмата за одржување и користење на паркови и зеленило, набавка, поставување и одржување на урбаната опрема, детските игралишта и на фонтаната „Зрно“ во 2020 година
 2. Извештај за реализација на Програмата за управување со отпад на подрачјето на општина Кочани за 2020 година
 3. Извештај за реализација на Програмата за јавна чистота во општина Кочани за 2020 година
 4. Извештај за реализација на Програмата за одржување на сливни решетки за атмосферска канализација на подрачјето на Општина Кочани за 2020 година
 5. Извештај за реализација на Програмата за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Кочани во 2020 година
 6. Информација за водоснабдувањето и здравствената исправност и квалитетот на водата за пиење од Градскиот водовод
 7. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување на социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2021 година
 8. Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2020 година
 9. Извештај за финансиското работење на КЈП „Водовод“ – Кочани за периодот од 01.01. до 31.12.2020 година
 10. Предлог-одлука за распоредување на нето-добивката остварена во годишната сметка за деловната 2020 година
 11. Извештај за реализација на Програмата за информатичка и комуникациска технологија на општина Кочани за 2020 година
 12. Извештај за реализација на Локалниот акциски план за еднакви можности на жените и мажите  за 2020 година
 13. Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација на подрачјето на општина Кочани за 2021 година
 14. Предлог-план за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки на општина Кочани за 2021 година
 15. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2021 година
 16. Предлог-план за изменување и дополнување на Планот на програми за развој на општина Кочани за период 2021 – 2023 година
 17. Предлог-одлука за давање согласност на договор за примање донација од НЛБ банка – АД Скопје
 18. Предлог-одлука за проширување на средствата  на Буџетот на Општина Кочани за 2021 година
 19. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата од Буџетот на Општина Кочани за 2021 година
 20. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Кочани за 2021 година
 21. Предлог-одлука за продажба на движни ствари – сопственост на СОУ„Гошо Викентиев“ – Кочани
 22. Предлог-одлука за давање согласност на СОУ„Гошо Викентиев“ – Кочани за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување отпад
 23. Предлог-програма за измена на Програмата за капитални расходи – набавка на систем за климатизација и озвучување во Мултикултурниот центар
 24. Завршна сметка на КЈП „Водовод“ – Кочани за 2020 година
 25. Предлог-одлука за донесување Изменување и дополнување на ДУП за Градска четврт 9, за проектот „Купи куќа за млади“, блок 8 и 9, КО Кочани, Општина Кочани, плански период  2019 – 2024 година
 26. Избор на командир на Полициска станица од општа надлежност – Кочани
 27. Предлог-решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈОУБиблиотека „Искра“ – Кочани
 28. Информација за состојбата со коронавирусот, Ковид-19 на подрачјето на Општина Кочани.

Седницата ќе започне во 10 ч.