Со оглед на Законот за животна средина ( сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07 и 159/08, 83/09, 47/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13 , 187/13, 42/14, 44/15, 129/15,146/15,192/15 и 39/16) и Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план ( сл. Весник на РМ бр. 89/05) и барање за одобрување на истата (22-402 од 21.07.2015)

Нацрт Дозвола за ТДВИЛ Европа 92 ДОО Кочани