Населението во Кочани и Кочанско, во досегашниот развој, покажува различна динамика како во однос на вкупното движење, така и врз структурните промени и пространата разместеност. На тоа влијаеле повеќе фактори, а посебно општестено-економските услови потоа промените во етничката структура, природно-географските специфичности, миграционите движења и др.

Општина Кочани зафаќа површина од 382 км2 со 38.092 жители и 28 населени места (според пописот од 2002 год.), а израснува во трет регионален центар во источниот дел на Република Македонија.

Бројот на населението во Кочани низ историјата:

1570/73 год. – 8950 жители во Општина Кочани, 860 во Град Кочани
1900 год. – 22928 жители во Општина Кочани, 5959 во Град Кочани
1948 год. – 29100 жители во Општина Кочани, 6657 во Град Кочани
1961 год. – 38136 жители во Општина Кочани, 11011 во Град Кочани
1971 год. – 43820 жители во Општина Кочани, 17237 во Град Кочани
1981 год. – 47992 жители во Општина Кочани, 23378 во Град Кочани
1991 год. – 50029 жители во Општина Кочани, 27236 во Град Кочани
2002 год. – 38092 жители во Општина Кочани, 28330 во Град Кочани

Национална структура:

Македонци 93,12%
Роми 5,12%
Турци 0,83%
Власи 0,51%
Срби 0,18%
Други 0,245%

Домаќинства: 11.981

Станови: 14.464

Табела на населени места во општина Кочани: