Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН во дел Други огласи, за склучување на Рамковна спогодба за kатегорија на услуги бр. 17 од Уредбата за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги (“Службен весник на Република Македонија” бр. 157 / 07), за предмет :
Набавка на хотелски и угостителски услуги на подрачје на општина Кочани
и тоа за:

Дел 1- хотелски (сместување – ноќевање и доручек)

Дел 2- ресторански ( храна и пијалак )

Дел 3 – кафетериски ( кафе и пијалак )

Условите за учество во постапката, како и увид во тендерската документација заинтересираните економски оператори можат да извршат на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements и на интернет адресата на Општина Кочани: www.kocani.gov.mk.

Дополнителни информации во врска со спроведувањето на постапката може да добиете од Лицето за јавни набавки – Силвана Благонова, моб.тел. 072/275-637 .