Општина Кочани објави оглас бр.05-309/11/2015 за јавна набавка на услуги :
Набавка на канцелариски материјал за потребите на Општина Кочани за 2015 година
Предметот на набавка е делив на три дела и тоа:

ДЕЛ1. Набавка на потрошен канцелариски материјал

ДЕЛ2. Набавка на хартија

ДЕЛ3. Набавка на оригинален тонер за фотокопир и други стоки

Огласот е објавен на Електронскиот Систем за Јавни Набавки- https://e-nabavki.gov.mk/ на ден 16.03.2015 г.

Краен рок за поднесување на понуди: 23.03.2015 г. во 12:00 ч.

Тендерската документација за предметот на набавка може да ја преземете без надоместок од Електронскиот систем за јавни набавки.

Лица за контакт во врска со техничката спецификација:

– Венцо Бојков тел.072-275-605

Лице за контакт во врска со спроведување на постапката за јавна набавка:

– Анна Кралева тел. 072-275-627