Претседател: Николчо Николов                                                          Телефон: 070/249-355
Дата на основање: 22.11.2010                                                              Адреса: с. Јастребник

Членови на совет:

Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател:

Членови на комисија: